Atbruņošanās pasākumi
#1
Kara laikā, kad viens imperiālistisks agresors apdraud savu tuvāko, nav īsti tā kā īstais laiks kad runāt par atbruņošanos, jo diemžēl ne jau ieroču trūkums nodrošina mieru, bet saskaņa cilvēku un sabiedrību starpā. Bet mežonīgu ieroču kontrole, ir viens no militārisma ierobežošanas un bruņotas vardarbības ierobežošanas pasākumiem.  Un viena no ievērojamākajām organizācijām, kas nodarbojas ar Atbruņošanās procesu saskaņošanu, lai to varētu veikt uzticības un pārliecības gaisotnē, ir ANO Atbruņošanās Birojs, kas kaut arī ir jauns, bet jau tradicionāls, kopš 1982 gada, kad tika aizsākta atbruņošanas iniciatīvas. ANO Atbruņošanās Birojs (UNODA) gan ir šādā formā dibināts tikai 1998 gadā janvārī, un nosaukums piešķirts tikai 2007 gadā.
Citāts: The Office for Disarmament Affairs supports multilateral efforts aimed at achieving the ultimate goal of general and complete disarmament under strict and effective international control. The mandate for the programme is derived from the priorities established in relevant General Assembly resolutions and decisions in the field of disarmament, including the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly, the first special session devoted to disarmament (resolution S-10/2). Weapons of mass destruction, in particular nuclear weapons, continue to be of primary concern owing to their destructive power and the threat that they pose to humanity. The Office also works to address the humanitarian impact of major conventional weapons and emerging weapon technologies, such as autonomous weapons, as these issues have received increased attention from the international community.

kas automātiski tulkojot būtu sekojoši:
Citāts: Atbruņošanās lietu birojs atbalsta daudzpusējus centienus, kuru mērķis ir sasniegt galveno mērķi — vispārēju un pilnīgu atbruņošanos stingrā un efektīvā starptautiskā kontrolē. Programmas mandāts ir atvasināts no prioritātēm, kas noteiktas attiecīgajās Ģenerālās asamblejas rezolūcijās un lēmumos atbruņošanās jomā, tostarp Ģenerālās asamblejas desmitās īpašās sesijas nobeiguma dokumentā, kas ir pirmā īpašā atbruņošanās sesija (rezolūcija S-10). /2). Masu iznīcināšanas ieroči, jo īpaši kodolieroči, joprojām rada galvenās bažas to iznīcinošā spēka un draudu dēļ, ko tie rada cilvēcei. Birojs arī strādā, lai risinātu galveno konvencionālo ieroču un jauno ieroču tehnoloģiju, piemēram, autonomo ieroču, humāno ietekmi, jo šiem jautājumiem starptautiskā sabiedrība ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību.

https://disarmament.unoda.org/

Un ieroči lielos vilcienos iedalās masu iznīcināšanas ieročos (WMD) un parastie ieroči (arms). Ja par WMD ir dažādas un sarežģītas starpvalstu vienošanās, tad parasto ieroču izplatību regulē ATT
Citāts:Ieroču tirdzniecības līgumu (ATT) pieņēma ANO Ģenerālā asambleja, lai regulētu konvencionālo ieroču starptautisko tirdzniecību, nosakot augstākos starptautiskos standartus, un lai novērstu un izskaustu konvencionālo ieroču nelikumīgu tirdzniecību un novirzīšanu.

ITL veicina starptautisko un reģionālo mieru, drošību un stabilitāti, mazinot cilvēku ciešanas un veicinot sadarbību, pārredzamību un atbildīgu rīcību starptautiskās sabiedrības starpā.
Un interesanta sakritība ir fakts, ka Krievijas Federācija un Baltkrievija nav viņu parakstījušas.
"Kā cilvēks, kam trūkst pašcieņas, nav dīdzējs, bet nīcējs, tā arī tauta, kurai nav pašapziņas." K.Mīlenbahs
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Ziņas šai virtenē
Atbruņošanās pasākumi - Forumotajs - 2023-08-06 18:15

Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)